УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

за кандидати за работа в Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“

съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“)

I. Какво са лични данни?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

II. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД е Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“, ЕИК: 177466937, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Раковски“ № 91, първи надпартерен етаж, офис № 1, представлявано от управляващите съдружници адв. Владислав Бисеров Божиков и адв. Бенислав Цанков Вътев.

III. Лице, отговорно за обработката на данните

За да улесним процеса по обработка на лични данни и упражняването на Вашите права в тази връзка, можете да се свържете по някой от следните начини: телефон +3592 9950130, или по имейл: office@bozhikov-vatev.bg.

IV. Кои лични данни обработваме за Вас в рамките на процеса по кандидатстване?

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ обработва следните категории данни за Вас като кандидат за работа:

Три имена на кандидата;

Телефон за връзка;

Адрес на електронна поща (E-mail);

Образование;

Професионален опит;

Езикови знания и умения;

Компютърна грамотност.

Изброените категории данни са такива, предоставени от Вас в рамките на процеса по подбор. Освен това, Адвокатското дружество може да провери за наличието на публично достъпна информация за всеки от кандидатите, както и за информация, която кандидатите сами са публикували в интернет (напр. в LinkedIn).

V. За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само и единствено за целите на извършване на подбор на персонал за съответната позиция и сключване на трудов договор или на договор за постоянна работа по чл. 77 от Закона за адвокатурата с Вас (в зависимост от позицията, за която кандидатствате).

VI. На какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ обработва Вашите лични на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: защото обработването е необходимо за да се предприемат стъпки по Ваше искане преди сключването на договор с Вас.

VII. Пред кого може да разкрием Вашите лични данни?

С оглед осъществяване на дейността си и изпълняване на законовите си задължения, Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ ще разкрие Вашите лични данни само пред адвокати, с които има сключен договор и с които е възможно да работите при евентуалното Ви наемане на работа, за да може да бъде извършена преценка при протичащия подбор.

VIII. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок до 6 месеца, освен ако сте дали Вашето изрично съгласие за съхранение за по-дълъг период.

След изтичане на срока за съхранение данните Ви ще бъдат изтрити, а ако сте ни предоставили оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, тези документи ще Ви бъдат върнати, за което ще бъде подписан приемо-предавателен протокол.

IX. Кои са Вашите права по Общия регламент за защита на данните?

1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните Ви данни.

2. Право на коригиране на лични данни: Ако установите, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, Вие имате право да ни поискате да коригираме тези лични данни.

3. Право на изтриване на лични данни: при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е основана на съгласие – например при съгласие за обработване на данните за по-дълъг период), имате право да поискате да изтрием личните Ви данни.

4. Право на ограничаване на обработването: ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение на въпроса.

5. Право на възражение срещу обработването: ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, като ние ще се съобразим с такова искане.

6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с електронни или автоматични средства, то Вие имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат директно за прехвърляне към друг администратор на данни, който ни посочите.

7. Право на жалба пред надзорния орган: ако считате, че не изпълняваме законовите си задължения, произтичащи от Общия регламент за защита на данните и от Закона за защита на личните данни, то Вие имате право да подадете жалба по отношение на обработването на Вашите лични данни от нас пред Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) – www.cpdp.bg.

X. Друга информация

Предоставянето на информацията във връзка с извършването на подбора за позицията, за която кандидатстване, е задължително за целите на Вашето участие в извършвания подбор. Липсата на тази информация води до обективна невъзможност за участие в подбора и съответно до невъзможност за встъпване в договорни отношения с адвокатското дружество.

При обработката на Вашите лични данни Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ не прилага автоматизирано вземане на решения.

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ не предава Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.