Вещно право и устройство на територията

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ специализира в предоставянето на цялостно правно съдействие при осъществяването на сделки с недвижими имоти за продавача или инвеститора, така и за потенциалния купувач на недвижимия имот.

Нашият бизнес модел при консултирането на сделки с недвижими имоти е основан на подход, при който адвокатското дружество има грижата от получаването на възлагането до успешното приключване на сделката, а клиентът е максимално облекчен при структурирането и изпълнението на сделката и не ѝ отделя ненужно време и внимание, след като основните параметри на сделката са уточнени.

Услуги за купувача включват следните стъпки:

 • Анализ на правното състояние на имота, включително проверка на правото на собственост и наличието на ограничени вещни права, обезпечения или други вещни тежести;
 • Анализ на правното и икономическо състояние на продавача;
 • Структуриране на сделката, с акцент върху предлагане на схема на плащане, която е сигурна за клиента и справедлива и надеждна и за двете страни по сделката;
 • Съставяне или преработка на всички документи от значение за сделката – предварителен договори, договор за стоп капаро, нотариален акт, и др.
 • Съдействие и правно консултиране при получаване на кредит за покупната цена и учредяване на обезпеченията в полза на кредитора;
 • Правно съдействие при предаване на владението и деклариране на придобития имот.

Услуги за продавача включват следните стъпки:

 • Анализ на правното и икономическо състояние и платежоспособността на купувача;
 • Структуриране на сделката, с акцент върху предлагане на схема на плащане, която е сигурна за клиента и справедлива и надеждна и за двете страни по сделката;
 • Съставяне или преработка на всички документи от значение за сделката – предварителен договори, договор за стоп капаро, нотариален акт, и др.
 • Правно съдействие при предаване на владението върху имота.

Услуги за инвеститора включват следните стъпки:

 • Анализ на правното състояние на поземления имот, включително проверка на правото на собственост и наличието на ограничени вещни права, обезпечения или други вещни тежести;
 • Анализ на правното и икономическо състояние на продавача;
 • Анализ на възможността за застрояване в имота, съдействие във връзка с одобряване на подробен устройствен план и снабдяване с разрешение за строеж и цялата строителна документация съобразно предвижданията на подробния устройствен план;
 • Съставяне на документите необходими за придобиване на имота, предмет на инвестицията, или за учредяване на право на строеж;
 • Структуриране на сделката със строителя и инвестиционния надзор;
 • Структуриране на сделките по продажба на самостоятелните обекти;
 • Съставяне или преработка на всички документи от значение за сделките по продажба на самостоятелните обекти;
 • Съдействие и правно консултиране при кредитиране, в случай на необходимост от такова в рамките на строителния процес;
 • Правно съдействие при преминаването през всички етапи на строителството, до снабдяване с удостоверение за въвеждане в експлоатация и окончателно приключване на строителния процес.