Общи условия за предоставяне на правни услуги

на Адвокатско дружество „Божиков и Вътев”


/Приети и публикувани на 31.01.2022 г./


Настоящите Общи условия на АД „Божиков и Вътев” за предоставяне на правни услуги уреждат и се прилагат за отношенията между АД „Божиков и Вътев” и Клиента по консултативни и общи правни въпроси и процесуално представителство след тяхното приемане от страна на Клиента чрез подписване на договор за правна защита и съдействие, потвърждаващо получаването на настоящите Общи условия от негова страна.


1. Условия за предоставяне на правни услуги


1.1. Подписването от страна на АД „Божиков и Вътев” на съответния договор за правна защита и съдействие се извършва само след извършена проверка за наличие на конфликт на интереси и такова подписване представлява потвърждение от името на АД „Божиков и Вътев”, че не се намира в конфликт на интереси с оглед Клиента и възложените от него юридически услуги и работа.


1.2. Обхватът на възлагане на АД „Божиков и Вътев” не включва въпроси, които не са изрично договорени между страните в съответния договор за правна защита и съдействие, както и представителство по граждански, търговски, административни, наказателни, и административнонаказателни производства. Такива могат да бъдат възложени само с изрични писмени възлагания.


1.3. Съответните договори за правна защита и съдействие, заедно с настоящите Общи условия, уреждат отношенията между Клиента и АД „Божиков и Вътев” само по отношение на обхвата и срока на ангажиране за предоставяне на юридически услуги и работа, конкретно възложени от същите договори за правна защита и съдействие. Освен ако изрично е уговорено друго в писмена форма, подписаните договори за правна защита и съдействие не заменят, нямат върховенство над, не променят, изменят, допълват или нарушават по никакъв начин отношенията между АД „Божиков и Вътев” и същия Клиент или негови подразделения, създадени въз основа на други договори за правна защита и съдействие.


1.4. Правно консултиране и услуги се предоставят само след изричното нареждане на Клиента или на физически/юридически лица, посочени от Клиента.


1.5. След получаване на заявка от клиент, АД „Божиков и Вътев” следва да отговори, доколкото това е възможно в зависимост от естеството на работата, в рамките на срока, изискван от страна на Клиента.


1.6. АД „Божиков и Вътев” е длъжно да предостави правно консултиране и услуги по начин и във формат, изискан от страна на Клиента. Комуникацията с Клиента се извършва на български или английски език, освен ако е уговорено друго.


1.7. АД „Божиков и Вътев” е отговорно за точността и надеждността на правните съвети и услуги по отношение на българското законодателство и практиката на държавните и общинските органи, на българските държавни и арбитражни съдилища.


1.8. Отношенията и кореспонденцията между АД „Божиков и Вътев” и Клиента са строго поверителни и представляват адвокатска тайна. АД „Божиков и Вътев” се задължава да не разкрива на трети лица каквато и да е информация и документи за работата, възложена от страна на Клиента, нейния предмет и обхват, както и за целите и плановете на Клиента, станали известни във връзка с предоставянето на правните услуги.


1.9. Клиентът е длъжен да представи на АД „Божиков и Вътев” цялата информация, документи и съдействие, необходими за правилното и навременно предоставяне на услугите от страна на Адвокатското дружество.


2. Адвокатски възнаграждения. Други разходи


2.1. Адвокатските възнаграждения на АД „Божиков и Вътев” като външен консултант на Клиента се определят с договора за правна защита и съдействие. Те се изплащат по безкасов път след предоставяне на съответната фактура на вниманието на Клиента. Адвокатските възнаграждения не включват държавни, общински, съдебни или арбитражни такси, разходи във връзка с данъци и ДДС. Освен ако изрично е договорено друго в съответния договор за правна защита и съдействие, адвокатските възнаграждения при почасово или абонаментно обслужване се начисляват и заплащат ежемесечно до пето число на следващия месец. Фактури или искания за плащане, предоставени от АД „Божиков и Вътев” освен ако са оспорени от Клиента в рамките на пет работни дни, считано от предоставянето им на Клиента, служат като доказателство за приемане на предоставените услуги за сметка на Клиента.


2.2. Ако с Клиента е уговорен максимален размер на абонаментно възнаграждение, тогава, независимо от факта, че плащания са били направени до този размер, АД „Божиков и Вътев” следва своевременно и с дължимата грижа да продължи да осигурява и да завърши предоставяните услуги по реда и при условията, определени в съответния договор за правна защита и съдействие. АД „Божиков и Вътев” се ангажира да изпълни с дължимата грижа всички услуги и дейности, включени в определения обхват на работа и необходими за приключване на възложената работа, независимо от факта, че е достигнат представеният на Клиента максимален брой часове и независимо от броя часове, натрупани в повече и подлежащи на таксуване.


2.3. Ако е уговорено твърдо възнаграждение, същото е дължимо съобразно правилата и условията, изложени в съответния договор за правна защита и съдействие с Клиента, независимо от броя часове и членовете на екипа, необходими за предоставяне на правни услуги и извършване на работата, възложена на АД „Божиков и Вътев”.


2.4. Часовите ставки се договарят в съответния договор за правна защита и съдействие с всеки Клиент. Отчетите на работата се прилагат към съответната фактура. Описанията на работата и докладите следва да се считат за приети, освен ако срещу тях има възражения в рамките на пет работни дни, считано от тяхното изпращане на Клиента.


2.5. В случай на забавено плащане за повече от 2 (два) месеца, считано от съответната дата на падеж на плащането, АД „Божиков и Вътев” има правото едностранно да прекрати установените договорни отношения с Клиента и не дължи предоставяне на правни услуги на Клиента и на свързаните с него дружества, част от неговата корпоративна група.


2.6. В случай на възложено процесуално представителство (пред държавни (граждански или административни) съдилища или арбитражни съдилища), АД „Божиков и Вътев” може да прилага заплащане, структурирано в две части: (i) възнаграждение на инстанция във фиксиран размер, определено в договора за правна защита и съдействие и (ii) възнаграждение за успех при благоприятен изход на делото за Клиента. Възнаграждението за инстанция с фиксиран размер се дължи за всяка една съдебна инстанция и е платимо в срок до 5 (пет) работни дни, считано от възлагането на работата за всяка съответна съдебна инстанция. Размерът на възнаграждението трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения размер за съответния вид работа или дело по Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет. Възнаграждението за успех се договоря като процент от материалния интерес, предмет на спора и е платимо в срок от 5 (пет) работни дни от подписването/потвърждението на извънсъдебно/съдебно уреждане на възложеното дело.


2.7. При неоснователно оттегляне на пълномощията по дадено дело / казус, АД „Божиков и Вътев“ има право на възнаграждение в пълен размер. В такъв случай, ако възнаграждението е вече платено от Клиента, същото не подлежи на връщане.


2.8. Разходите, свързани с извършване на възложените услуги (като например, но не само, разходи за пътуване извън София, преводачески хонорари, разходи за външни експерти и консултанти, нотариални такси, държавни такси, и др. под.) се възстановяват от страна на Клиента. АД „Божиков и Вътев” и Клиентът следва да определят максимален бюджет след предварителна оценка на съответните разходи. Разходите се възстановяват след представяне на съответните разходооправдателни документи заедно с отчета за работата. На Клиента се предлага да използва специална клиентска банкова сметка на АД „Божиков и Вътев”, където Клиентът може, по свой избор, да предоставя текущи средства, които да бъдат използвани за покриване на хонорари и разходи, свързани с предоставянето на правните услуги, възложени на АД „Божиков и Вътев”.


2.9. Всички задължения към АД „Божиков и Вътев” за възнаграждения или възстановяване/предоставяне на средства за разходи, необходими за извършването на правни услуги и възложена работа, се изплащат в договорената валута или в нейната равностойност в български лева по официалния обменен курс на БНБ към датата на договарянето им. Всички заплащания се считат за завършени от момента, в който съответните средства са налични по банковите сметки на АД „Божиков и Вътев”.


3. Работен екип


3.1. За предоставяне на юридически консултации и услуги, АД „Божиков и Вътев” следва да образува работен екип, състоящ се само от служители на АД „Божиков и Вътев” освен ако изрично и предварително е уговорено друго с Клиента.


3.2. АД „Божиков и Вътев” се задължава, че всички членове на работния екип са задължени от правно обвързващи инструменти да спазват поверителност по отношение на информацията на Клиента, до която тези лица имат достъп.


3.3. АД „Божиков и Вътев” не може да преназначава услуги или дейности, възложени от Клиента във връзка с проект на трети лица без предварително писмено одобрение от страна на Клиента. В случай на преназначаване на правни услуги на трети страни, АД „Божиков и Вътев” продължава да носи отговорност пред Клиента за доброто качество и коректността на преназначените услуги.


3.4. Всяка допълнителна неюридическа работа, необходима за предоставянето на услугите, се възлага от АД „Божиков и Вътев” само на собствени служители (секретари, адвокатски сътрудници или друг помощен персонал), задължени да спазват поверителност за информацията, до която имат достъп.


3.5. Когато предоставянето на услугата се извършва от работен екип, то АД „Божиков и Вътев” ще уточни ръководител на екипа и/или мениджър на проекта от най-високо ниво на вътрешната организация на АД „Божиков и Вътев” и притежаващ съответния опит, който ще осъществява преимуществено комуникацията с Клиента.


3.6. АД „Божиков и Вътев” се задължава, че при получаване на възлагане от чуждестранен клиент, всички членове на екипа, обособен за изпълнение на работата, възложена от Клиента, са англоговорящи.


3.7. Клиентът може да се свърже с член на екипа по всяко време в рамките на стандартния работен ден в България, т.е. всеки работен ден в България между 9 ч. и 18 ч. българско време.


3.8. АД „Божиков и Вътев” може да раздели между членовете на работния екип дейностите, свързани с предоставянето на съответните услуги. Независимо от вътрешното разпределение на работата между членовете на работния екип, АД „Божиков и Вътев” е отговорно за доброто качество и навременното предоставяне на възложените услуги.


3.9. АД „Божиков и Вътев” може по всяко време да промени членовете на работния екип. Всякакви промени в работния екип по време на предоставянето на правни и консултантски услуги следва да бъдат съобщени своевременно на Клиента.


3.10. АД „Божиков и Вътев” притежава застраховка за професионална отговорност. Общото покритие на застраховката за професионална отговорност и покритието за един случай се съобщава на Клиента при поискване. Всички членове на екипа на АД „Божиков и Вътев” попадат под действието на посочената застраховка. При поискване, Клиентът би могъл да получи копие на съответната застрахователна политика.


4. Мерки срещу изпирането на пари


4.1. Като задължено лице по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) и в изпълнение на Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма („Вътрешните правила“), АД „Божиков и Вътев” е длъжно да идентифицира Клиента си и да извърши комплексна проверка и непрекъсната бдителност по отношение на бизнес взаимоотношенията си с Клиента и по отношение на неговите действия. За да се съобрази с комплексната проверка по отношение на сделките и бизнес взаимоотношенията, АД „Божиков и Вътев” може да се консултира със съответните бази данни с цел получаване на информация за Клиента или да поиска информация от него или от други лица.


4.2. АД „Божиков и Вътев” следва да изисква от Клиента и други съответни лица да се легитимират с валидна и официална документация и да предоставят на АД „Божиков и Вътев” цялата информация за действителните собственици на дружеството, с което Адвокатското дружество е в договорни отношения.


4.3. След приключване на първоначалната идентификация на Клиента, последния е длъжен да информира АД „Божиков и Вътев” за всяка промяна, настъпила в установената информация и фактология и трябва незабавно да предаде на АД „Божиков и Вътев” документацията по отношение на съответната промяна.


4.4. В случай на откриване на подозрителна стопанска дейност или поведение по време на процеса на комплексна проверка или в хода на поддържаните бизнес взаимоотношения, АД „Божиков и Вътев” е длъжно незабавно да докладва за това на компетентните органи.


5. Заключителни разпоредби


5.1. С подписването на съответния договор за правна защита и съдействие, Клиентът се съгласява, че са установени правни и договорни отношения между Клиента и АД „Божиков и Вътев” с оглед на съответната задача, и те ще се регулират в съответствие с разпоредбите на действащото българското законодателство и по-специално в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата, както и в съответствие с настоящите Общи условия.


5.2. Всички спорове, свързани със сключването, тълкуването, прилагането, изпълнението и неизпълнението на договорните взаимоотношения, установени от договора за правна защита и съдействие, се решават чрез преговори между страните. Ако не бъде постигнато споразумение по пътя на преговорите, спорът се отнася за решаване от родово компетентния български съд в град София, за което настоящата разпоредба има силата на писмено споразумение за определяне на местна подсъдност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


5.3. Условията, конкретно договорени в съответния договор за правна защита и съдействие, имат предимство пред настоящите Общи условия.


5.4. Настоящите Общи условия са приети от управляващите съдружници на Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ с решение от 31.01.2022 г. и влизат в сила от датата на приемането им. Те могат да бъдат изменяни с последващите решения на управляващите съдружници, като последната актуална версия на общите условия се публикува на електронната страница на адвокатското дружество и се означава в началото на документа, с което всички негови клиенти се считат за известени.