ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ е вписано в регистъра на адвокатските дружества по ф.д. № 42/2020 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, парт. № 594, том XI, стр. 141.

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“, ЕИК: 177466937, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Раковски“ № 91, първи надпартерен етаж, офис № 1, има следния предмет на дейност: съвместно упражняване на адвокатската професия – оказване на правна защита и съдействие на български и чуждестранни физически и юридически лица, изразяващо се в предоставяне на правни съвети, консултации и становище по всякакви въпроси на правото в писмена и устна форма, съставяне на всякакви книжа и юридическа документация и осъществяване на процесуално и извънпроцесуално представителство на клиенти на дружеството за защита на техните права и законни интереси, както и всяка друга дейност, свързана с упражняване на адвокатската професия.

Управляващи съдружници са в дружеството са адв. Владислав Бисеров Божиков, член на Софийската адвокатска колегия, и адв. Бенислав Цанков Вътев, член на Софийската адвокатска колегия.