Събиране на вземания

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ предлага правно съдействие и защита на своите клиенти при извънсъдебно и съдебно събиране на техни изискуеми вземания. 

Извънсъдебно събиране: Услугата започва с анализ на правното състояние на вземанията и обезпеченията им, преминава през избиране на най-подходящия за клиента метод за събирането на вземанията, и завършва със съставяне и изпращане на покани до длъжниците и поддържане на контакт с тях или със съставяне и консултиране на договорни схеми за цедиране на вземанията, провеждане на преговори от името на клиенти, както и всички други необходими съпътстващи дейности, насочени към събирането на изискуеми вземания преди съдебната фаза.

Съдебно събиране: Услугата включва иницииране на приложимото съдебно производство (заповедно, исково и/или обезпечително, в зависимост от правното състояние на вземането) и осъществяване на процесуално представителство на клиента с цел установяване с окончателен съдебен акт на вземанията му и осъждане на длъжника да ги плати, както и последващото процесуално представителство при принудително събиране на вземания в рамките на изпълнителен процес или чрез производство по несъстоятелност като универсален способ за принудително изпълнение.