Семейно и наследствено право

Адвокатското дружество предлага консултации и съдействие по повод уреждане на брачни отношения и разводи, и разрешаване на наследственоправни казуси и спорове, включително делбени дела.