Дейности

адвокатска кантора

Нашият екип е на разположение да Ви окаже прецизно и навременно правно съдействие и защита в следните области на правото:

Търговско право и несъстоятелност

повече

Регулации

повече

Корпоративно устройство и преструктуриране

повече

Събиране на вземания

повече

Вещно право и устройство на територията

повече

Медицинско право

повече

Семейно и наследствено право

повече

Административно и данъчно право

повече

Трудово право и социално осигуряване

повече

Защита на права върху интелектуална собственост

повече

Разрешаване на спорове пред съд и арбитраж

повече