Разрешаване на спорове пред съд и арбитраж

Успешното защита на правата на нашите клиенти при съдебни и арбитражни спорове е наша мисия, на която посвещаваме значителна част от времето и фокуса си. Поради това, Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ специализира в осъществяване на процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела, включително в:

 

 • Производства по уреждане на търговски спорове;
 • Съдебни производства по събиране на вземания;
 • Облигационни спорове, възникнали от облигационни отношения: договорно неизпълнение; неоснователно обогатяване; непозволено увреждане;
 • Търговска несъстоятелност и стабилизация;
 • Вещноправни спорове: спорове за собственост и за съществуване и упражняване на ограничени вещни права, както и съдебни делби, спорове за владение;
 • Административни спорове;
 • Данъчни спорове; обжалване на ревизионни актове;
 • Административнонаказателни дела: обжалване на наказателни постановления, имуществени санкции и глоби;
 • Трудови спорове: представителство и защита при оспорване на уволнения и искове за обезщетения;
 • Представителство по арбитражни дела;
 • Представителство по обезпечителни и изпълнителни производства.