Условия за ползване на уебсайт

http://www.bozhikov-vatev.bg/Приети на: 31 януари 2022 г.

Последно актуализирани: 31 януари 2022 г.


Всяко лице („потребител“), получило достъп до уеб сайт с адрес: http://www.bozhikov-vatev.bg/, наричан по-нататък „Уебсайта“, и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, които предлага АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“, наричано по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема настоящите Условия за ползване на Уебсайта.


Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва настоящите условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с тези условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на Уебсайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.


1. Условия за ползване


1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до Уебсайта на трета страна.


1.2. Ползването на Уебсайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“.


1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от Уебсайта единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в Доставчика.


1.4. На потребителя е забранено:


1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в Уебсайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от Съдържанието на Уебсайта без предварително писмено разрешение от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.


1.4.2. Да използва неправомерно Уебсайта или Съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).


1.4.3. Изрично се забранява използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на Съдържанието в Уебсайта.


1.4.4. Да използва Уебсайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.


1.5. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“ си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.


2. Ограничаване на отговорността


2.1. Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Уебсайта, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“ не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.


2.2. Използването на Уебсайта, както и действията, които Потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.


2.3. При никакви обстоятелства АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на Уебсайта или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до Уебсайта или на материали, публикувани в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които Уебсайта препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат или биха могли да се съдържат в някои от тези сайтове.


3. Препратки (хипервръзки)


3.1. Възможно е в Уебсайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите, и не гарантира тяхната точност и достоверност.


3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска Уебсайта. Доставчикът АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“ не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя.


4. Авторско право


4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на Уебсайта са защитени с авторско право. Последните са собственост на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.


4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на Уебсайта, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“.


4.3. Възможно е Уебсайта може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). За използването на такива други материали, названия или търговски марки Потребителят е уведомен, че следва да потърси съгласие от техния титуляр, а не от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“.


4.4. Изрично се забранява използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“.


4.5. Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“.


5. Поверителност


5.1. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“ е администратор на лични данни, обработвани през Уебсайта и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са получени и ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за поверителност на адвокатското дружество.


5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът не ползва и няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).


5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на Уебсайта.


5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на Уебсайта, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на Уебсайта, за връзка с потребителите, за информационни и статистически цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на Уебсайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.


5.5. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОЖИКОВ И ВЪТЕВ“ има право да променя по всяко време и по свое усмотрение настоящите условия за ползване на Уебсайта. Задължение на Потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на Уебсайта.